Tuinen van Genta

Online bijeenkomst

Op 7 juli vond een informatiebijeenkomst plaats over de plannen voor Tuinen van Genta en het bestemmingsplan. Hieronder kunt u relevante documenten van deze bijeenkomsten downloaden:

Plannen inzien

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0758.BP2018202003-ON01), het ontwerpbesluit hogere waarde en het concept beeldkwaliteitsplan zijn digitaal te raadplegen via de
website: www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemde plannaam/nummer (IMRO-ID). Het ontwerpbesluit hogere waarde en het concept beeldkwaliteitsplan zijn terug te vinden in de bijlagen bij de toelichting.

Zienswijzen

Wilt u reageren op de plannen? In de periode van 26 juni tot en met 6 augustus 2020 kunt u schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze als volgt
indienen:
• Digitaal: u kunt digitaal een formulier invullen via een webformulier op de gemeente website www.breda.nl via ‘bouwen, verbouwen en wonen’>’bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure;
• Schriftelijk: u kunt uw zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en uw inspraakreactie op het concept beeldkwaliteitsplan sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Uw zienswijze specifiek tegen het ontwerp besluit hogere waarde kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda;
• Mondeling: neem contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact (gebruik hiervoor het contactformulier).

Zoekvenster sluiten